โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ :


องค์กรที่ได้รับความไว้วางใจ

ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ภายในปี 2565

(Trusted organization in mental health service development by 2022)


พันธกิจ :


1. ให้บริการด้านสุขภาพจิตเหนือกว่าตติยภูมิ ในเขตสุขภาพที่ 10
2. พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพจิตให้ได้คุณภาพมาตรฐาน (Service plan)
3. บำบัดรักษา วิจัยพัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคซึมเศร้าสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศ
4. การปฏิรูปเพื่อก้าวสู่องค์กรที่น่าไว้วางใจ (Trusted organization)

ค่านิยม :


รักษาความน่าเชื่อถือ (Trust)
มุ่งผู้รับบริการ (Customer)
ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
สู่ความสุข (Happiness)

ประเด็นยุทธศาสตร์ :


1. มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
2. พัฒนาระบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน
3. พัฒนางานสุขภาพจิต และจิตเวชในเขตสุขภาพที่ 10
4. การปฏิรูปองค์กร เพื่อก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0

นโยบายคุณภาพ


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มุ่งมั่นให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช
อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง8

เป้าหมาย


ผู้รับบริการได้รับการดูแลตามมาตรฐาน (Standard)

มีความพึงพอใจ (Satisfaction)

ภายใต้การบริหารจัดการอันทันสมัย (Smart)

  เครือข่ายโรงพยาบาลจิตเวช

 • โรงพยาบาลสวนปรุง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
 • สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
 • สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลศรีธัญญา
 • โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 • โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์
 • สถาบันราชานุกุล
 • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถาบันพัฒนาการเด็กภาคใต้
 •   ลิงค์เว็บไซด์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า

 • โรคซึมเศร้าโดยละเอียด(คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • รู้จัก ระวัง และรับมือโรคซึมเศร้า(รู้จัก ระวัง และรับมือโรคซึมเศร้า)
 • โรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลไทยนครินทร์)
 • มาป้องกันโรคซึมเศร้า...อันตรายใกล้ตัวของคนยุคดิจิตอลกัน(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • DO’S & DON’T ควรทำตัวยังไง เมื่อคนใกล้ชิดเป็น “โรคซึมเศร้า”(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • สังเกตได้อย่างไร ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้า(โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน)
 • ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง(ภาวะซึมเศร้าในคนท้อง)
 • การคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า และพร้อมกลับมาทำงาน(สมาคมสายใยครอบครัว)
 • คู่มือสำหรับผู้ที่ต้องดำเนินชีวิตกับโรคซึมเศร้า(สมาคมสายใยครอบครัว)
 • โรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 • การคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 • โรคซึมเศร้า ภาวะทางจิตที่พบบ่อยมากที่สุด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 • 7 วิธีป้องกันโรคซึมเศร้า(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.))
 • โรคซึมเศร้า(มูลนิธิยุวพัฒน์)
 • โรคซึมเศร้า โรคฮิตหรือแค่คิดไปเอง(โรงพยาบาลพญาไท)
 • โรคซึมเศร้า()
 • การคืนสู่สุขภาวะจากโรคซึมเศร้า(โรงพยาบาลกรุงเทพ)
 •   ติดตามเพิ่มเติมได้ที่นี่ @