ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
download
 
 
     
 

การปฐมพยาบาลทางใจ....คุณก็ช่วยคนอื่นได้

“ การปฐมพยาบาลทางใจ....คุณก็ช่วยคนอื่นได้

จากสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พบว่ามีรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งสถานการณ์ความไม่สงบ   ในชายแดนใต้ ความไม่สงบทางการเมือง ปัญหาความรุนแรงทางสังคม ปัญหายาเสพติด ที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศชาติ และสุขภาพจิตของประชาชน  ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับรุนแรง เช่น มีความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า และอาจมีอาการของโรคจิต โรคประสาท บางรายประสบกับภาวะวิกฤตสุขภาพจิตอย่างรุนแรง ถึงขั้นพยายามฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายผู้อื่น ดังจะเห็นได้จากข่าวทางสื่อต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ผู้ประสบภาวะวิกฤตสุขภาพจิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ จะต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
          การปฐมพยาบาลทางใจเป็นการให้การช่วยเหลือทันทีกับผู้ประสบเหตุการณ์วิกฤต  เช่น  ภัยธรรมชาติ  อุบัติเหตุ ความสูญเสียต่างๆ  ด้วยการประเมินความต้องการที่จำเป็นเร่งด่วน เอาใจใส่ ห่วงใย ให้ความสะดวกสบาย  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และส่งต่อให้ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น  และป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น  เพื่อลดผลกระทบด้านจิตใจจากเหตุการณ์และช่วยให้ปรับตัวสู่สภาพเดิม
          จุดมุ่งหมายของการปฐมพยาบาลทางใจมี4 ข้อ  ดังนี้
          1.  เพื่อลดความทุกข์ยากทั้งทางร่างกายและจิตใจ
          2.  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู้ประสบภัยในการจัดการกับภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น
          3.  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถปรับตัวกลับสู่สภาพเดิมได้
          4.  เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมและต่อเนื่อง
การปฐมพยาบาลทางใจ  เบื้องต้นใช้หลัก  3L  ประกอบด้วย
1.      Look:  มองเห็น
โดยสังเกตสีหน้าท่าทาง พฤติกรรม อารมณ์การเคลื่อนไหวว่ามีความปลอดภัย และปฏิกิริยาทางจิตใจ (ช็อค ปฏิเสธ โกรธ เศร้า เสียใจ)ที่เกิดขึ้นกับคนนั้น ถามถึงความต้องการช่วยเหลือเร่งด่วน
2.      Listen  :  รับฟัง
ฟังอย่างตั้งใจ เน้นถามความรู้สึกขณะนั้น เช่น “ตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง” แต่ไม่ซักถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  นอกจากผู้ประสบเหตุการณ์วิกฤตอยากเล่าเอง  ช่วยให้รู้สึกสงบ และสามารถจัดการกับอารมณ์ได้เช่น  การหายใจเข้าออกยาวๆ
3.      Link  :  ช่วยเหลือ/ส่งต่อ
          ด้านความต้องการพื้นฐาน (ของใช้ ที่อยู่อาศัย ยา)  การเข้าถึงบริการส่งพบแพทย์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ประสบภัยต้องการข้อมูล เช่น ข้อมูลญาติที่สูญหาย ทรัพย์สิน เป็นต้น และช่วยเหลือทางสังคมโดยการส่งต่อพบนักสังคมสงเคราะห์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ผู้ประกาศข่าว
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
12-10-2016 14:23:59