ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว

ให้บริการบำบัดรักษาฟื้นฟูสุขภาวะของผู้ป่วยจิตเวช ทุกเพศ ทุกวัย

ทั้งด้าน กาย ใจ สังคม และทักษะทางอาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ โดยสามารถดูแลตนเอง ดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพ เมื่อกลับไปอยู่ในชุมชน

การให้บริการ


 

เกณฑ์การรับผู้ป่วย

1. ผู้ป่วยสมัครใจและให้ความร่วมมือในการรักษา
2. มีค่าคะแนนผลการประเมินการฟื้นฟูสมรรถภาพ อยู่ในระดับ 3-5

3. ไม่มีอาการทางจิตกำเริบรุนแรง เช่น อาละวาด ก้าวร้าว หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการหลบหนี ฯลฯ
4. ไม่ติดบุหรี่ สุรา สารเสพติด และโรคทางกายที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ

 

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว

 

 

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว


 

 

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาวะหนองบัว