อารมณ์ดีคลินิก

เอารมณ์ดีคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
เป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เปิดให้บริการบำบัดรักษา
ทางสังคมจิตใจ ร่วมกับการรักษาด้วยยาในผู้ป่วย โรคซึมเศร้าที่
มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน เมื่อมารับบริการครั้งแรกหลังจากแพทย์
ตรวจวินิจฉัยโรคว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้ว จะนัดมารับบริการ
ที่อารมณ์ดีคลินิก เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการของแต่ละ
โรคได้ถูกต้องและต่อเนื่อง คลินิกเฉพาะโรคเปิดให้บริการทุกวัน
ราชการ สำหรับวันหยุดทางโรงพยาบาลจะให้บริการผู้ป่วยนอก
ที่มีอาการวิกฤต และฉุกเฉินเท่านั้น

โรคซึมเศร้า


 

อาการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า

แสดงออกในหลายลักษณะ ดังนี้
1. ด้านอารมณ์ เศร้า หดหู่ สะเทือนใจง่าย อ่อนไหว ร้องไห้
บ่อย ไม่สดชื่น เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไร หงุดหงิดและฉุนเฉียวง่าย
2. ด้านความคิด คิดท้อแท้ เบื่อหน่ายชีวิต มองตนเองด้านลบ
โรคซึมเศร้า
รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า มองสิ่งรอบตัวแย่
ไปหมด มีความคิดอยากตาย
3. ด้านความทรงจำ แย่ลง
หลงลืมง่าย เหม่อลอย ทำงานผิดๆถูกๆ
4. ด้านร่างกาย อ่อนเพลีย เบื่อ
อาหารจนน้ำหนักตัวลด หรือบางราย
อาจมีความอยากอาหารเพิ่มขึ้น นอน
หลับยาก หลับๆตื่นๆ หรือหลับมากไป
5. ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น จะแย่ลง เก็บตัว ไม่ค่อยพูด

สาเหตุของโรคซึมเศร้า

ในปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคซึมเศร้าเกิดจากอะไรแน่ แต่พบว่า
1. มีความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง บริเวณส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมและการแสดงออกของอารมณ์ ซึ่งสารดังกล่าว
จะเสียความสมดุล ทำให้การทำงานของสมองผิดปกติไป
2. พันธุกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคซึมเศร้า แต่ถึงแม้ว่า
มีพ่อแม่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าลูกก็ไม่ได้เป็นกันทุกคน ยังมีสาเหตุและ
ปัจจัยอื่นๆที่ทำให้เกิดได้ค่ะ
3. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดในชีวิต เช่น การตกงาน มี
ปัญหาการเงิน การสูญเสียคนที่รักหรือของรัก เป็นต้น
4. ลักษณะบุคลิกภาพส่วนตัวบางอย่างที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็น
โรคซึมเศร้า เช่น การเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย สนใจแต่ด้านไม่ดีหรือ
ด้านลบของสิ่งต่างๆ รอบตัว เมื่อประสบปัญหาก็ใช้วิธี
หลีกเลี่ยงหรือหนีปัญหา เก็บกดอารมณ์ไม่แสดงออก
5. โรคทางกายและยาต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบ
โรคไทรอยด์ โรคเลือดจาง โรคเบาหวาน ยาคุมกำเนิดบางชนิด การดื่ม
สุราหรือแอลกอฮอล์ ยาโรคหัวใจหรือยาลดความดันโลหิตบางประเภท

 

 

การรักษาโรคซึมเศร้า

1. การรักษาโดยการใช้ยา
หลังจากรับประทานยาไป 2-3 วันแรก จะช่วยให้ผู้ป่วยหลับได้
ดีขึ้นและจิตใจสงบลง ลดความหงุดหงิด กระวนกระวายใจ ใน 1-2
สัปดาห์อาการจะเริ่มดีขึ้น ประมาณ 8 สัปดาห์จะเห็นผลได้ชัดเจน หลัง
จากอาการซึมเศร้าหายดีแล้วผู้ป่วยก็ยังต้องรับประทานยาต่อไปสักระยะ
หนึ่ง โดยทั่วไปแล้วจะต้องรับประทานยาต่อไปอีก 6 เดือนถึง 1 ปี แล้ว
แพทย์จะค่อยๆลดยาลงจนในที่สุดหยุดยาได้
ยาที่รักษาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ปากคอแห้ง วิงเวียน
ท้องผูก คลื่นไส้ แต่อาการจะค่อยๆหายไปเมื่อรับประทานยาไประยะ
หนึ่ง ดังนั้นหากท่านมีปัญหาจากการใช้ยา ควรปรึกษาแพทย์
2. การบำบัดทางสังคมจิตใจ
พยาบาลจะประเมินอาการและความรุนแรงของโรคซึมเศร้า ทุก
ครั้งที่ผู้ป่วยมารับบริการ รวมถึงประเด็นปัญหาทางสังคมจิตใจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับอาการซึมเศร้าของผู้ป่วย เพื่อเลือกวิธีการบำบัดทางสังคม
จิตใจให้เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วยแต่ละราย ซึ่งการบำบัดทางสังคม
จิตใจ ได้แก่
- การบำบัดด้วยแก้ไขปัญหา(PST)
- การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม(CBT)
- การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย(ET)
- จิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคล(IPT)
3. การรักษาด้วยไฟฟ้า
ในรายที่มีอาการรุนแรง และรับไว้รักษาในโรงพยาบาล

เมื่อจะปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคซึมเศร้า

 

 

คำแนะนำสำหรับญาติ