คลินิกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

เป็นคลินิกเฉพาะโรคให้บิรการผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์


 

กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา ดังนี้

เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า ไม่สมวัย เช่น ผู้ที่มีภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา ผู้ป่วยออทิสติก ที่มีปัญหาก้าวร้าวรุนแรง
อารมณ์รุนแรง มีพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อตนเอง
หรือผู้อื่น พูดช้า ช่วยเหลือตนเองได้ช้ากว่าวัย
• เด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม เช่น ก้าวร้าว พูดปด หนีโรงเรียน
• เด็กที่มีปัญหาทางอารมณ์ เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า
• เด็กที่มีปัญหาการเรียน เช่น ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้น หรือผู้ป่วย
ที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่มีปัญหาด้านสังคมและครอบครัวที่
ขัดแย้งรุนแรง เรียนหนังสือไม่ได้ ไม่อยากไปโรงเรียน
• เด็กที่มีปัญหาติดเกม
เด็กที่มีปัญหาอื่น ๆ เช่น ถอนผมตัวเอง ปัสสาวะรดที่นอน
• มีอาการกระตุก อิจฉาน้อง เป็นต้น
• ให้บริการ พ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยว
กับลูกที่มีปัญหาดังกล่าว

 

 

การตรวจรักษา

โดยจิตแพทย์เด็ก และวัยรุ่น มีบริการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาดัง
กล่าวโดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีกิจกรรมบำบัด ดังนี้
• ส่งเสริมพัฒนาการ
โดยพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหา
พัฒนาล่าช้า ประเมินพัฒนาการ ส่งเสริมพัฒนาการทั้งด้านกล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษา การใช้ภาษา
และด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง
• กิจกรรมบำบัด
โดยนักกิจกรรมบำบัด ให้การบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาพัฒนาการ
ล่าช้ากว่าวัย เช่น การกระตุ้นพัฒนาระบบการประสมประสานการรับรู้
ความรู้สึก เพื่อเป็นพื้นฐานแก่เด็ก ให้สามารถพัฒนาระบบการรับรู้เรียน
รู้ที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ ให้การฝึกฝนเรื่องกิจวัตรประจำวันเพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ตามความสามารถของวัย เตรียมความพร้อมในด้าน
ทักษะต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานของการศึกษา

 

ส่งเสริมทักษะทางการเรียน
โดยนักวิชาการศึกษาพิเศษ ให้การดูแลเด็กที่มีปัญหาทางการ
เรียนรู้ เช่น เด็กสมาธิสั้น เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ มีการ
จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• นักจิตวิทยา
ให้บริการตรวจวัดระดับสติปัญญา การทำจิตบบัด
• นักสังคมสงเคราะห์
ให้บริการครอบครัวบำบัด การติดตามดูแลในชุมชน กรณีผู้ป่วย
มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนผู้พิการ
กิจกรรมบำบัดทั้งหมดนี้เปิดให้บริการในวันอังคาร และวันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. และวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น.
หากบุตรหลาน หรือเด็กที่อยู่ในความดูแลของท่านมีปัญหาดังกล่าว
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ งานบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคาร
ผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น.
โดยท่านจะได้รับบริการตรวจประเมินโดยจิตแพทย์ทั่วไป หากพบว่า
ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้
รับการรักษาจากจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น ท่านจะได้รับ
การนัดเพื่อเข้ารับการตรวจ
กับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
ที่คลินิกจิตเวชเด็กและวัย
รุ่นในครั้งถัดไป