โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
ใบแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาบริการ

    วันที่    
  สถานที่
   
เรื่อง   
    
"โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ขอบคุณในความคิดเห็นของท่าน"
  ท่านต้องการให้โรงพยาบาลแจ้งผลการดำเนินการผ่านช่องทางใดมากที่สุด
   

      ที่อยู่

   จังหวัด

    อำเภอ

     ตำบล

ติดบอร์ดตอบสนองข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนที่หน้าห้องบริการจิตเวชฉุกเฉิน

ประกาศ ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ระเบียบปฏิบัติการจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน
ผังการไหลกระบวนการจัดการข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนผู้รับบริการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ