โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10

โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10


        ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปีพระศรีฯ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน 
การอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระบบสุขภาพ สามารถส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตในกลุ่มเสี่ยง คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชได้ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ให้การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชอย่างเป็นระบบ โดยการประสานความร่วมมือกับครอบครัวและแหล่งประโยชน์ชุมชน เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน และประเมินผลลัพธ์การดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชได้ สำหรับโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและในชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพ ในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวนทั้งสิ้น 29 คน