โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


          นางเทพนิมิตร สนุกพันธ์ รองหัวหน้าสำนักบริหารทางการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 8 หน่วยงาน และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 88 คน เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ในโอกาสศึกษาดูงานบทบาทของพยาบาลจิตเวช และระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชต่อเนื่อง โดยแบ่งการดูงานออกเป็นการรับฟังบรรยาย เรื่อง บทบาทของพยาบาลจิตเวช และระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จากนั้นได้แบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาดูงาน และสัมภาษณ์การปฏิบัติงานจริงในกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักจิตเวชชาย กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชชายเร่งรัดบำบัด1 กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิงวิกฤตฉุกเฉิน กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชหญิงเร่งรัดบำบัด กลุ่มงานการพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาด้วยเครื่องมือพิเศษ และกลุ่มงานการพยาบาลโรคซึมเศร้า