อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)

อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)

อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)

อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)


          สำนักบริหารการพยาบาล ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการทีมนำทางคลินิก โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง หรือ SMI-V สำหรับผู้นิเทศทางการพยาบาลโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V) และสามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนด