ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT) สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเทคนิคและวิธีการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ความสำคัญกับการมีสติยอมรับ ให้ผู้ป่วยมีความยืดหยุ่นทางจิตใจ ให้สามารถอยู่กับปัจจุบันได้ มี Mr.Ben Weinstein, PhD นักจิตวิทยาคลินิก (ภาคเอกชน) เป็นวิทยากร สำหรับระยะที่ 1 มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ระยะที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2560 และระยะที่ 3 วันที่ 26 เมษายน 2560