รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม


          นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา และบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 22 คน ในการศึกษาดูงานด้านจิตวิทยา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยายการประเมินทางจิตวิทยา การบำบัดทางจิตวิทยารายบุคคล ครอบครัวและกลุ่ม การแบ่งกลุ่มศึกษาดูงานการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชในแผนกชายและแผนกหญิง เพื่อให้นิสิตได้เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้งานด้านจิตวิทยาโดยตรงจากผู้มีประสบการณ์