รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว


          โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลปากซอง ตามโครงการพัฒนาโรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ศึกษาดูงานหลักสูตรการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ระหว่างวันที่ 15 – 19 สิงหาคม 2559 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ การศึกษาดูงานแบ่งออกเป็นการรับฟังการบรรยาย ชมการสาธิต และดูการปฏิบัติงานจริง ที่กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชผู้ป่วยนอก กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชหญิง กลุ่มงานพยาบาลจิตเวชสุราและสารเสพติด และการดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเครือข่าย ณ โรงพยาบาลวารินชำราบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชน