ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวิทยากรให้มีสมรรถนะในการให้คำแนะนำสำหรับผู้บำบัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 1 ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งมีการนำเสนอการบำบัดผู้ป่วย และการอภิปรายแบบมีส่วนร่วม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร