พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9


          นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ 2559  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มี น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการอบรม มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 28 คน ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลมะเร็ง โรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ การอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งจะส่งผลต่อความร่วมมือและเป็นเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนต่อไปในอนาคต รวมทั้งจะเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับบริการสามารถข้าถึงบริการสุขภาพจิตในลักษณะใกล้บ้านใกล้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สำหรับรางวัลขวัญใจ PG รุ่นที่ 9 ได้แก่ น.ส.บุหงา ภาวงศ์ จากโรงพยาบาลนาตาล จ.อุบลราชธานี รางวัลผู้มีคะแนนยอดเยี่ยม ลำดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.อรุณกมล ทราบรัมย์ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลำดับที่ 2 ได้แก่ นางวาสนา ศรีเสมอ จากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และลำดับที่ 3 ได้แก่ น.ส.เพชรมณี บุญฉวี จากโรงพยาบาลมะเร็ง อุบลราชธานี