อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2

อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่ 2 ให้แก่ พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา ของโรงพยาบาล ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Basic Counseling เมื่อวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร.อาดัม นีละไพจิตร มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.เพยาว์ รื่นรวย จากภาคเอกชน เป็นวิทยากร วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาการใช้ครอบครัวบำบัด มีทักษะการบำบัดในคู่สามีภรรยาที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้า สามารถฟื้นตัวได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการจัดการกับปัญหาได้