อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT

อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัด อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT แก่ทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ โดยมี ผศ.นพ.ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)