ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ

ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ การประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์จุมภฏ พรมสีดา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ