อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9

อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ กลุ่มภารกิจบริการทางการพยาบาลจิตเวช โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 50 ปีพระศรีฯ โดยมี นพ.ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธาน 
          การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีการฝึกปฏิบัติทั้งในโรงพยาบาลจิตเวชและในชุมชน รวมทั้งการศึกษาดูงานนอกสถานที่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 4 เดือน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มีความพร้อม มีสมรรถนะ และเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพยาบาลจิตเวชในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับอันจะนำไปสู่การให้บริการพยาบาลที่มีคุณภาพต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นพยาบาลวิชาชีพในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่สนใจ รวมทั้งสิ้น 30 คน