อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)

อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)


          ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST) ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ที่ผ่านการอบรมการให้คำปรึกษา จากโรงพยาบาลในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 10 โรงพยาบาลจิตเวชในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลเอกชน และบุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 45 คน การอบรมครั้งนี้มีทั้งการบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติและการสาธิต เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ทักษะ และสามารถบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา