ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ โทรศัพท์ 0 4535 2546 มือถือ 08 1760 8585 โทรสาร 0 4535 2595

ภารกิจหลัก ภารกิจรอง และสนับสนุน ของศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2559วันที่เสนอข่าว  02-03-2016