ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยและอำนวยการ โทรศัพท์ 0 4535 2546 มือถือ 08 1760 8585 โทรสาร 0 4535 2595
  คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครออนไลน์ สำหรับผู้สมัคร (User)
  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9
  รับสมัครอลรมหลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา


» ภาพกิจกรรมอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่3
» ศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมการบำบัดผู้ป่วยด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT)
» โรงพยาบาลพระศรีฯ เปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 10
» โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
» ภาพกิจกรรมอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT) ระยะที่2
» อบรมพยาบาลผู้ประสานงานการส่งต้อผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความรุนแรง (SMI-V)
» อบรมฟื้นฟูความรู้การดำเนินงานด้านสุขภาพจิตด้วยกลไกทางกฎหมาย
» ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมโครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการยอมรับและมุ่งมั่น (Acceptance and Commitment Therapy : ACT)
» ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รพ.พระศรีฯ จัดอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย การปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy : CBT)
» โครงการอบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยด้วยการระลึกความหลังที่เป็นสุข (Happy Reminiscence Therapy)
» โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ประเทศอินโดนีเซีย
» โรงพยาบาลพระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
» รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกดูงานจากภาควิชาจิตวิทยาศึกษา ม.มหาสารคาม
» โครงการพัฒนาจิตตปัญญา
» รพ.พระศรีฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลปากซอง แขวงจำปาสัก สปป.ลาว
» ประชุมเชิงปฏิบัติการ การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT ระยะที่ 2
» พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9
» ประชุม เรื่อง บทเรียนการใช้ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS)
» อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่2
» อบรมโปรแกรมการบำบัดคู่รักต้านเศร้ารักเราสร้างสุข (Couple-focused therapy) เพื่อการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในคนไทย ระยะที่1
» อบรมเพื่อทดลองใช้หลักสูตร การบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วย CBT
» ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการใช้เครื่องมือประเมินผู้ป่วยจิตเภท
» อบรมการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
» โครงการเทคนิคการให้ข้อมูลและเสริมพลังผู้ป่วยและญาติ
» ประชุมวิชาการ เรื่อง ทิศทางและนโยบายการพัฒนาระบบบริการผู้สูงอายุ
» ประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดทำหลักสูตร
» อบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช รุ่นที่ 9
» อบรมให้ความรู้เทคนิคการบำบัดผู้ป่วยจิตเภทที่มีปัญหาร่วมจากการใช้สารเสพติด
» อบรม Reminiscence
» อบรมการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยการแก้ปัญหา (Problem Solving Therapy : PST)