ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
การพัฒนาคู่มือการดูแลผู้ป่วยด้วยไฟฟ้าแบบ Un-modified จากความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge)
นางดารนี ชัยอิทธิพร
   
2
การพัฒนารูปแบบการดู แลเฝ้าระวังผลข้างเคียงของยาฉีดทางจิตเวชสำหรับพยาบาลจิตเวชและผู้ดูแลที่บ้าน
นางไพรัตน์ ชมพูบุตร
นางเยาวลักษณ์ การกล้า
นางสาวรัชนี อุทัยพันธ์
นางหทัยรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน