ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
“อยู่เป็นและตายเป็น” นวตกรรมสำหรับครอบครัวผู้ป่วยมะเร็งทุกระยะ.pdf

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และมูลนิธิมิตรภาพบาบัด
นางจิรังกูร ณัฐรังสี

   
2
Prevalence of Mental Disorders in Thailand Results from the Epidemiology of Mental Disorders National Survey 2008

W. Pengjuntr
T. Kongsuk
P. Kittirattanapaiboon
J. Leejonpermpoon
K. Kenbubpha
W. Chutha
P. Boonyamarik
S. Arunpongpaisan

   
3
การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภท โดยใช้การบำบัดเพื่อเสริมสร้าง

นางหทัยรัตน์ หาคา

   
4
การสำรวจความบกพร่องทางพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุไทย การศึกษาระดับชาติ ปี 2551

น.พ.บุญชัย นวมงคลวัฒนา
พ.ญ.พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์
นางสาวเกษราภรณ์ เคนบุปผา

   
5
ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบประเมินอาการโรคจิตเภท

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นพ.เจษฎา ทองเถาว์

   
6
ฐานข้อมูลการรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี
นางดารนี ชัยอิทธิพร
นางสาวสารวย ส่งศรี
   
7
ผลของโปรแกรมการฝึกผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังรับประทานยาเอง

นางหทัยรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี