ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
Alcohol related disorder and Co-morbidity in Alcohol Abstinence Clinic 1 Wiroteurairuang Kanokkarn, MD.
Mrs. Amphorn Silakul
Miss.Wimala Charoenchai
Mr.Tassanai Wongsuvan
   
2
Perceptions of Depression Among People of Northeastern Thailand Chirawatkul,
S.*; Roungreankulkij,
S.*; Meenongwah,
J.**; Huttapanom,
W.*** *Faculty of Nursing,
Khon Kaen University, Thailand; **
Sapasittiprasong Nursing Collage, THAILAND; ***
Khon Kaen Psychiatric Hospital, THAILAND