ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
คุณภาพชีวิตและปัจจั ยทำนายในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าไทย
นพ.ธรณินทร์ กองสุข
นส.สุปราณี พิมพ์ตรา
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
   
2
ประสิทธิผลของแนวเวช ปฏิบัติการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำหรับพยาบาลจิตเวชในตติยภูมิ
นางวาสนา เหล่าคงธรรม
นายธรณินทร์ กองสุข
นางหทัยรัตน์ ดิษฐ์อั้ง
นางอัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์
นางสาวสุดารัตน์ พุฒพิมพ์
นางหทัยรัตน์ ปฏิพัทธ์ภักดี
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
   
3
พัฒนาระบบสารสนเทศกา รดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
นางพันธุ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์
นายธรณินทร์ กองสุข
นางสาวสุปราณี พิมพ์ตรา น
ายนันทวัฒน์ โคตรเจริญ
นายอรรถกร วงศ์อนันต์
นายสมควร ประดา
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน