ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
The Prevalence of Major Depressive Disorders in Thailand Results from the Epidemiology of Mental Disorders National Survey 2008 T. Kongsuk
P. Kittirattanapaiboon
K. Kenbubpha
S. Sukawaha
J. Leejongpermpoon
   
2
ความน่าเชื่อถือและความเที่ยงตรงของแบบประเมินอาการโรคซึมเศร้าด้วย 9 คาถามเมื่อเทียบกับ
แบบประเมิน Hamilton Rating Scale for Depression (HRSD-17)
The Reliability and validity of the 9 Questions for Assessment of Depressive Symptom comparison with the Hamilton Rating Scale for Depression
ธรณินทร์ กองสุข
เกษราภรณ์ เคนบุปผา
จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
สุพัตรา สุขาวห
รุ้งมณี ยิ่งยืน
ศักดา ขาคม
   
       
Download
       
Download