ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
เจ้าของผลงาน
รางวัลที่ได้รับ
ผลงาน
ดาวน์โหลด
1
การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 คำถาม รศ.พญ.สุวรรณา อรุณไพศาล
นพ.ธรณินทร์ กองสุข
รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน
   
2
การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบประเมินโรคซึมเศร้า 9 คำถาม ภาษาอีสาน นพ.ธรณินทร์ กองสุข
รศ.พญ.สุวรรณา อรุณไพศาล
รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน
   
3
การศึกษาปัจจัยเสี่ยงโรคซึมเศร้าของคนไทยปี 2549 ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน์
รศ.พญ.สุวรรณา อรุณพงศ์ไพศาล
รศ.นพ.มาโนช หล่อตระกูล
รศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน
อ.นพ.นันทวัช สิทธิรักษ์
นพ.ธรณินทร์ กองสุข
นางจิรังกูร ณัฐรังสี
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
น.ส.เกษราภรณ์ เคนบุปผา
   
4
ผลการพัฒนารูปแบบการทำงานเชิงระบบในการเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า นำร่อง ณ จังหวัดยโสธร ปี 2549 นพ.ธรณินทร์ กองสุข
น.พ.สุรพร ลอยหา
ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒนกุล
รศ.พญ.สุวรรณา
อรุณพงศ์ไพศาล
รศ.ดร.สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
ผศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงค
นางเยาวดี ชาญศิลป์
นางจิรังกูร ณัฐรังสี
น.ส.เกษราภรณ์ เคนบุปผา
นางจินตนา ลี้จงเพิ่มพูน
นางจินตนา พลมีศักดิ์
และคณะ