โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 045-352500 โทรสาร 045-352555 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 และ 1667 E-mail : webmaster@prasri.go.th