โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital


โรงพยาบาลพระศรีฯ รับการตรวจประเมินโรงพยาบาล GREEN and CLEAN Hospital

             สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะทำงาน GREEN and CLEAN Hospital โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะตรวจประเมินจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี และโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร กล่าวต้อนรับ จากนั้นคณะตรวจประเมินได้สุ่มเยี่ยมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ห้องน้ำสำหรับผู้ป่วย ร้านค้าสวัสดิการ ฝ่ายโภชนาการ โรงผลิตน้ำดื่ม ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN and CLEAN Hospital มีความตระหนักและลดมลพิษเกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน และเป็นการธำรงรักษาไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน GREEN and CLEAN Hospital อย่างต่อเนื่อง