โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต


โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามความร่วมมือ กับ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในการดำเนินงานแก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุต
      นายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ลงนามบันทึกข้อตกลง  ความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับ นางสาวสิริรำไพ พวงเสรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นายแพทย์ดนัย เจียรกูล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์หวาน ศรีเรือนทอง รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นางสาวสมพร ตันติวัฒนวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และ นายวิทยา สิงห์โตประธานมูลนิธิสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน พร้อมกันนี้ มีผู้พิพากษาสมทบ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และคณะดำเนินงานจากทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
          การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม กิจกรรมประกอบด้วย การสนับสนุนในการประเมิน คัดกรองตรวจสภาพจิตเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม สนับสนุนวิทยากรให้ความรู้ทางด้านจิตวิทยา เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว รวมทั้งการให้คำปรึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อวางแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ร่วมกันให้การบำบัดรักษา เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการพิจารณา และแก้ไขบำบัดฟื้นฟูของศาล ตลอดจนร่วมกันให้การสนับสนุนวิทยากร และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ในการช่วยเหลือแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ให้กลับเป็นคนดีของสังคมต่อไป