Download
 
   

วันที่ประกาศข่าว หัวข้อข่าว จำนวนผู้อ่าน
11-10-2017 12:00:49 Download โปรแกรม Prasri SMI-V และคู่มือ 1829
11-06-2018 14:49:26 คู่มือการดูแลผู้ป่วย SMI-V Total 82
07-09-2016 14:00:00 แบบคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบาบัดรักษา กระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 582
07-09-2016 13:59:04 แบบประเมินอาการผู้ป่วยจิตเภท 8 ข้อ ฉบับพระศรีมหาโพธิ์ Prasri Assessment Schizophrenia Scale (PASS8) 315
07-09-2016 13:57:37 แบบคัดกรองปัจจัยเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้าของโรคจิตเภท Prasri Interviewing Guide (PIG) 306
07-09-2016 13:56:38 แบบประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงในผู้ป่วยจิตเวชไทย (Prasri Violence Severity Scale : PVSS ) 318
07-09-2016 13:55:29 คู่มือ แบบคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V screening test) 251
07-09-2016 13:52:46 แบบคัดกรองผูปวยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงตอการกอความรุนแรง (SMIV screening test) 276
07-09-2016 13:49:59 ระบบการคัดกรองและประเมินผู้ป่วย SMI-V 268
07-09-2016 13:47:39 คู่มือการใช้โปรแกรม AreaHealthBoard 197
07-09-2016 13:45:59 คู่มือการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลผู้ป่วย SMI-V โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 210
07-09-2016 13:43:30 โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วย SMI-V โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 251
07-09-2016 13:41:39 แนวคิดและหลักการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในผู้ป่วย Serious mental illness โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต 233