ประชุมแลกเปลี่ยนการนำ “Trust” ไปใช้ประโยชน์
 

                    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอและแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆ จากการนำ “Trust” ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวันของบุคลากร ผ่าน Video Conference กับวิทยากร อ.แมนรัตน์  ประดิษฐ์วงศ์ศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากบริษัท แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องจากการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงผู้สร้างศรัทธาและความไว้วางใจ : The speed of trust foundation      เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยเน้นการเรียนรู้แบบผสมผสานที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะขององค์กรและสามารถนำไปใช้งานได้จริง ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 11 กลุ่ม


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ