ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4
 

               สำนักคุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการ QMR โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเผยแพร่ความรู้ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีการบรรยายภาพรวมการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน และความเชื่อมโยงระบบ HA กับ PMQA-M-F และภาพรวมของการบริหารองค์กร 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ