ประชุมเชิงปฏิบัติการ การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง ประจำปี 2561
 

         นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารสูง” ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ อาคารพรมหวชิรญาณ โดยมี นางอัมพร ตุลสุข รองผู้อำนวยการด้านบริหาร เป็นประธาน มีบุคลากรบรรจุใหม่และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวน 120 คน ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ เป็นแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย มีทักษะและความพร้อมสามารถนำไปใช้ในสภาวะฉุกเฉินได้ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ