ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ SMI-V: Learn by Lean
 

             คณะกรรมการ Lean Management โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการ SMI-V: Learn by Lean แก่บุคลากรโรงพยาบาล ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู้ของหน่วยงาน โดยมีการพัฒนาการจัดการความรู้ ส่งเสริมการนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพของบุคลากร พัฒนางาน และพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการเรียนรู้เรื่องการนำแนวทาง Lean มาใช้เพื่อขจัดความสูญเปล่า และเพิ่มคุณค่าในงานบริการ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การนำเสนอผลงานเรื่องเล่า นำเสนอทางวาจา นำเสนอด้วยโปสเตอร์ และการเสวนา 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ