อบรมความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพ ในการบำบัดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 

    โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมความเชี่ยวชาญของทีมสหวิชาชีพ ในการบำบัดโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 14 – 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ การอบรมครั้งนี้เป็นกิจกรรมในโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวชระดับรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน (SSS) ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย จิตแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และผู้รับผิดชอบงานบริการเฉพาะทาง/คลินิกพิเศษ จิตเวชชุมชนในโรงพยาบาล และทีมผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพที่ 10


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ