โครงการสัมมนายุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า
 

                      โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรม และคณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศด้านซึมเศร้า จัดโครงการสัมมนายุทธศาสตร์เครือข่ายความร่วมมือด้านโรคซึมเศร้า ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี                                 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการดำเนินงานโรคซึมเศร้าในเขตสุขภาพที่ 10 อย่างต่อเนื่องและชัดเจน เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนการประสานเครือข่ายและขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคซึมเศร้าเพื่อให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและบุคลากร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลอำนาจเจริญ โรงพยาบาลยโสธร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าว จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลนาตาล และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและจิตเวช ในเขตสุขภาพที่ 10 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุบลราชธานี) 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ