การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินติดตามผลการนำระบบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติงาน
 

            สำนักบริหารการพยาบาล โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินติดตามผลการนำระบบบริการนิติจิตเวชสู่การปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นางพันธ์ทิพย์ โกศัลวัฒน์ รองผู้อำนวยกรด้านการพยาบาลจิตเวช เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบบริการนิติจิตเวชให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันและมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมประกอบด้วยการฟังบรรยาย และประชุมกลุ่มย่อย มีบุคลากรที่เป็นทีมสหวิชาชีพเข้าร่วมประชุม 40 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ