โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับการนิเทศงาน และตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์ PMQA-M-F กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561
 

               โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ นำโดย นางอัญชลี ศิลาเกษ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์และ การพัฒนา พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ นพ.ชิโนรส  ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสนิเทศงานและตรวจเยี่ยมหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ตามเกณฑ์ PMQA-M-F กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน การพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและจิตเวช การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ