อบรมการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง
 

              โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยสำนักบริหารการพยาบาล ร่วมกับศูนย์วิจัยและฝึกอบรม จัดอบรมการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง สำหรับทีมสหวิชาชีพ เป็นกิจกรรมในโครงการการพัฒนาบุคลากรในระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการก่อความรุนแรงในสังคม (SMI-V) วันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรทางการพยาบาลมีความรู้และทักษะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ผู้ป่วยได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง สามารถอยู่ในชุมชนได้และไม่กลับไปก่อคดีหรือก่อความรุนแรงซ้ำ นอกจากนี้  ได้จัดการจัดการความก้าวร้าวและความรุนแรง สำหรับผู้ช่วยเหลือคนไข้ วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ