อบรมโครงการ การพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตสู่ความเป็นเลิศในยุคประเทศไทย 4.0 กิจกรรมที่ 2
 

             โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมโครงการการพัฒนาบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต สู่ความเป็นเลิศในยุคประเทศไทย 4.0 กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีมหาโพธิ์ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด สืบเนื่องจากนโยบายกรมสุขภาพจิต ที่จะพัฒนาไปสู่               “การเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิตชั้นนำในระดับอาเซียน” โดยกำหนดประเด็นการพัฒนาที่สำคัญคือเพิ่มความเป็นเลิศในงานบริการสุขภาพจิตและจิตเวชที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนในระดับตติยภูมิชั้นสูงดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในทุกกลุ่มวัย ทั้งในภาวะปกติและสภาวะวิกฤต เป้าหมายคือ “ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข” นำมาซึ่งการพัฒนามาตรฐานบริการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต การประเมินคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มภารกิจการพยาบาลพัฒนาคุณภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ สามารถวัดผลลัพธ์ทางการพยาบาล ก่อให้เกิดแรงจูงใจและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแบบก้าวกระโดด เกิด  Best Practices ด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นเลิศต่อไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 70 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชมรมเครือข่ายพยาบาลจิตเวช กรมสุขภาพจิต ได้แก่ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สถาบันกัลยาราชนครินทร์ และโรงพยาบาลสวนปรุง 


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ