โรงพยาบาลพระศรีฯ ร่วมงานวันครบรอบ 26 ปี การสถาปนากรมสุขภาพจิต
 

              นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมงานวันครบรอบ 26 ปี วันสถาปนากรมสุขภาพจิต เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี เพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงผู้มีบทบาทในการจัดตั้งกรมสุขภาพจิต และมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ประจำปี 2561 และมอบโล่ที่ระลึกแด่ข้าราชการเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ โดยมี น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธานในพิธี

          บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ 1)นางอัญชลี  ศิลาเกษ นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ 2)นางนิชนันท์ คำล้าน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3)นางทีปกร  งศ์อุ่น ผู้ช่วยพยาบาล ส3 4)นางสาวศิริมา หอมหวล นักวิชาการเงินและบัญชี 5)นายทองใบ จุปะมานะ พนักงานบริการ สำหรับรางวัลคนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ ได้แก่ 1)นายสุรเชษฐ์ เวียงบาล นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน 2)นางพิมพา ฉัตรสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ