โรงพยาบาลพระศรีฯ ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
 

      โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยกลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน และศูนย์วิจัยและฝึกอบรม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ จำนวน 16 คน  เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ พญ.กนกกาญนจ์ วิโรจน์อุไรเรือง นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กล่าวต้อนรับ ในโอกาสศึกษาดูงานระบบการตรวจผู้ป่วยจิตเวชผ่านจอภาพในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ป่วยจิตเวชที่อยู่ในเรือนจำที่ห่างไกลได้รับการตรวจจากจิตแพทย์ ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาการทางจิตทุเลา สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในเรือนจำได้


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ