โครงการสัมมนาสรุปผลยุทธศาสตร์ Prasri Excellence
 

          ศูนย์วิจัยแลฝึกอบรม จัดโครงการสัมมนาสรุปผลยุทธศาสตร์ Prasri Excellence ในวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมคุณภาพ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ซึ่งต่อเนื่องจากโครงการสัมมนายุทธศาสตร์ Prasri Excellence ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธี การสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลวางแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน มีทิศทางในการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศอย่างแท้จริง สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ รวมทั้งสามารถวางแผนบริหารทรัพยากรในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ