อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
 

             นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล และบุคลากร ร่วมต้อนรับ น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะ ในโอกาสตรวจราชการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งมีการนำเสนอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากกรมสุขภาพจิต ทั้งนี้ อธิบดีกรมสุขภาพจิตและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงพยาบาล


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ