การสัมมนาโรงพยาบาลดิจิทัลสู่ Excellence Prasri 4.0
 

           ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดสัมมนาโรงพยาบาลดิจิทัลสู่ Excellence Prasri 4.0 แก่บุคลากรโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความเชื่อมโยงของข้อมูลผู้รับบริการอย่างเหมาะสม และเกิดการประสานโดยไร้รองต่อของผู้ป่วย แพทย์ บุคลากรวิชาชีพต่าง ๆ เครื่องมือ อุปกรณ์ และข่าวสารทั่วทั้งโรงพยาบาล ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล บุคลากรศูนย์วิจัยแบะสารสนเทศโรคซึมเศร้า ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.ขอนแก่น และบริษัท ไนซีทิ ไนน์ จำกัด


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ