ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD
 

               ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ Treatment Resistance Depression (TRD) แก่บุคลากรทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธาน การประชุมมีบรรยาย ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอ และอภิปรายแบบมีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติสำหรับทีมสหวิชาชีพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีภาวะ TRD ซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา มีความยุ่งยากซับซ้อน ไม่สามารถรับการรักษาที่สถานบริการในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิมีแนวทางการดูแลรักษาถูกต้องตามหลักวิชาการและระบบที่ชัดเจน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ