21/09/60 โรงพยาบาลพระศรีฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
 

 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

          ผู้เกษียณอายุราชการ มีดังนี้
1) นางเบญจกาย ศรีธรรมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   
2) นางวนิดา มะคำแป้น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
3) นายวิจาร บังศรี เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
4) นางอาวัสรี บุญมั่น พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5) นางเพียงพิศ สมคะเนย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6) นายหนูสินธ์ เจริญศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
7) นางสากล ธานี พนักงานช่วยเหลือคนไข้
8) นางสายพิณ โยธาสารพนักงานช่วยเหลือคนไข้
9) นายจำนงค์ ทองไทยพนักงานช่วยเหลือคนไข้
10) นายบุญธรรม พิมพ์สะพนักงานช่วยเหลือคนไข้
11) นายส่ง ปราบวงษา พนักงานขับรถยนต์
12)นายอุเทน นามโสภาพนักงานประจำห้องยา

ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ