13/09/60 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศึกษาดูงานด้านระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าแบบครบวงจร
 

           นายแพทย์ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะแพทยศาสร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 13 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าแบบครบวงจร ระบบการให้บริการผู้ป่วย และงานสุขภาพจิตโรงเรียน ณ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 โดยแบ่งย่อยศึกษาดูงานตามหน่วยที่รับผิดชอบ เช่น ศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้า กลุ่มงานจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ศูนย์พัฒนาเครือข่ายและบริการสุขภาพจิต และอารมณ์ดีคลินิก กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 หน่วยงาน  


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ