11-12/09/60 อบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 

                      ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 50 ปี พระศรีฯ เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีความรู้ความเข้าใจจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสามารถทำวิจัยได้ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร มีผู้อบรมจำนวน 40 คน


ผู้ประกาศภาพกิจกรรม
Administrator
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ